محــل دائمــی نمــایشگــاه هــای تهــران

سالن های نمایشگاه:

۳۱A – ۳۱B – ۳۵ – ۳۸ – ۳۸A – ۴۰ – ۴۱ – ۴۴A – ۴۴B