هزینه مشارکت

table

هزینه مشارکت نمایندگی های خارجی نقداً به صورت یورو دریافت می گردد.